Leaderboards

Leaderboards showcasing where the current user is in the running as an individual and as a contributor to a group can improve engagement in the program and at work, especially when using the Recognize Incentives program where employees can have direct influence.

Бидэнтэй уулзах
Leaderboards from Recognize
Recognize app leaderboards on mobile web

From desktop to mobile web

Recognize leaderboards are a responsive user interface. That means from Outlook, Teams, or mobile web, the leaderboards are usable and viewable.

Recognize-ын мэдээллийн товхимол

Сүүлийн үеийн хүний нөөцийн мэдээ, нөөц бололцоо, зөвлөмж, технологийн талаарх мэдээллүүдийг байнга авч байгаарай. Хүний нөөцийн мэргэжилтний үнэ төлбөргүй зөвлөгөө болон тусгай саналыг хүлээн аваарай.